Zásady - Dáme na vás - Občanské návrhy

Zásady podávání a projednání občanských návrhů

Obyvatel města je fyzická osoba, která se zdržuje v Brně.

Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Brně a dosáhla věku 18 let.

Samostatná působnost je samostatný výkon samosprávy města. Jde zejména o správu vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací a obecní policie, zakládání právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání částí obcí i ulic a dalších veřejných prostranství a udělování a odnímání čestného občanství. Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že pokud zvláštní zákon upravující působnost obcí výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost.

Kontaktní místa jsou místa, na kterých je možné podat či podpořit občanský návrh (jejich seznam je uveden na webových stránkách občanských návrhů).

RMB je Rada města Brna.

Veřejná prospěšnost je aktivita, která svým charakterem a zaměřením přesahuje vlastní zájem jednotlivce či skupiny osob, přičemž tato aktivita svým účelem především sleduje cíle ve veřejném zájmu anebo je jinak způsobilá pozitivně ovlivnit kvalitu veřejného života.

Webové stránky občanských návrhů jsou umístěny na webu: …

 1. Občanské návrhy umožňují obyvatelům města dávat RMB návrhy na projednání podnětů na zlepšení života ve městě.
 2. Občanské návrhy musí respektovat základní omezení pro jejich vhodnost (viz dále). Zejména musí být považovány městem za veřejně prospěšné a být v kompetenci samosprávy města.
 3. Těmito zásadami se město zavazuje, že návrhy s dostatečnou podporou občanů města budou navrženy na program jednání RMB.
 4. Vlastní rozhodnutí ohledně občanského návrhu je plně na uvážení RMB a není těmito zásadami nijak garantováno ani přislíbeno.
 1. Návrhy musí směřovat do samostatné působnosti města.
 2. Rozhodnutí o návrhu musí být v kompetenci RMB. Návrhy směřující do kompetence Zastupitelstva města Brna či orgánů městských částí mohou být projednány RMB se stanoviskem.
 3. Návrhy musí být veřejně prospěšné.
 4. Návrhy nemohou propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního či nekomerčního charakteru, ani náboženského či politického.
 5. Návrhy nemohou být v rozporu s legislativou, obsahovat urážky či osobní nebo citlivé údaje.
 1. Podávání, podpora a projednání návrhů je kontinuální proces. Každý návrh je řešen individuálně.
 2. Návrh prochází postupně fázemi:
  • a. podání návrhu,
  • b. posouzení vhodnosti návrhu,
  • c. zveřejnění návrhu,
  • d. sběr podpory pro návrh,
  • e. předložení návrhu k projednání v RMB,
  • f. zveřejnění výsledku projednání.
 1. Návrh smí podat libovolný obyvatel města, při podání není ověřována identita a počet podaných návrhů není nijak omezen.
 2. Návrhy jsou podávány prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách (případně do téhož formuláře za asistence na kontaktních místech).
 3. Návrh musí obsahovat následující informace:
  • a. jméno a příjmení navrhovatele (s možností jejich nezveřejnění),
  • b. e-mailový kontakt na navrhovatele – pro potvrzení podání návrhu a případný kontakt s úřadem,
  • c. název návrhu,
  • d. stručný popis návrhu,
  • e. popis veřejné prospěšnosti návrhu.
 4. Návrh může obsahovat:
  • a. ilustrační foto či obrázek,
  • b. lokaci návrhu na mapě.
 1. Posouzení vhodnosti návrhů provádí k tomu delegovaný útvar Magistrátu města Brna (Odbor participace).
 2. Návrhy, které zjevně porušují podmínky pro vhodnost, budou označeny jako nevhodné; nebude umožněna jejich podpora a nebudou navrženy k projednání v Radě města Brna.
 3. Seznam nevhodných návrhů bude zveřejněn na webových stránkách.
 1. Po úspěšném posouzení vhodnosti jsou vhodné návrhy zveřejněny na webových stránkách v galerii návrhů.
 2. Po zveřejnění návrhu v galerii již obyvatel města nemůže návrh měnit ani stáhnout.
 1. Návrhům zveřejněným v galerii mohou občané města udělovat podporu (s návrhem souhlasí) či odmítnutí (s návrhem nesouhlasí).
 2. Návrh sbírá podporu po dobu 24 měsíců od zveřejnění v galerii.
 3. Pro udělení podpory či odmítnutí je potřeba, aby občan prošel ověřením identity (Brno iD).
 4. Po ověření identity je vygenerován „token“, pod kterým je postoj občana (podpora/odmítnutí) uložen. K postoji občana se neukládají žádné osobní údaje.
 5. Každý občan může podpořit či odmítnout libovolný počet návrhů. Každý návrh však maximálně jedenkrát.
 6. Návrhy, které získají alespoň 10 000 podporujících, budou označeny jako podpořené a budou navrženy k projednání v RMB.
 7. O návrzích, které získají alespoň 2 000 podporujících, bude RMB informována souhrnným materiálem v pravidelných intervalech. Pokud se RMB rozhodne, může být vybraný návrh projednán samostatně i dříve, než nasbírá podporu od 10 000 podporujících.
 8. Informace o výši podpory i odmítnutí bude součástí materiálu připraveného do RMB jako podklad k rozhodnutí o případné realizaci.
 9. Pokud občané návrhu udělí více odmítnutí než podpory, bude tento materiál připraven k projednání RMB s návrhem negativního stanoviska.
 1. Po dosažení hranice 10 000 podporujících (případně rozhodnutím RMB) je zahájena příprava materiálu k projednání v RMB.
 2. Přípravu provádí delegovaný útvar magistrátu a útvar věcně příslušný k řešené problematice.
 3. Příprava obsahuje:
  • a. úpravu návrhu do takové podoby usnesení (včetně možnosti variantního řešení), o jaké může RMB hlasovat;
  • b. zpracování stručného odborného posouzení realizovatelnosti, finanční náročnosti a rizik realizace návrhu.
 4. Projednání probíhá standardní cestou, včetně případných stanovisek příslušných komisí RMB.
 5. Výsledky projednání v RMB jsou zveřejněny na webových stránkách.
 1. Základním informačním kanálem jsou webové stránky. Zejména jsou zde zveřejňovány:
  • a. veškeré podané návrhy,
  • b. průběžný stav podpory návrhů,
  • c. přehled nevhodných návrhů,
  • d. informace o projednání návrhů v orgánech města.
 1. Proces podávání návrhů bude průběžně monitorován a v případě potřeby upraven.
 2. Hranice potřebné podpory mohou být upraveny v závislosti na počtu podpořených návrhů a aktivity občanů.
 1. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/35 zasedání konaném dne 25. 1. 2022.
 2. Tyto zásady nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti okamžikem zahájení provozu webových stránek občanských návrhů.